Tag Archives: uppsatsen

Då jag knöt ihop säcken för två år sedan

5 Maj

Några inledande ord

Till mina släktingar till vilka Ines var mor, mormor och farmor vill jag säga att min förhoppning är att den här uppsatsen om Ines ska vara givande läsning för er. Det har inte varit helt enkelt att sammanföra min vilja att leva upp till akademins krav på vad en uppsats bör innehålla samtidigt som jag vill skriva om Ines på ett vis som tilltalar er som kände henne. För andra läsare kan det vara av intresse att veta att jag har finlandssvenska föräldrar. I fyra år under min uppväxt bodde jag i de snappertunska skogarna och i den korsning där Ines och Verner hade sin butik 1918 har jag svischat förbi i bil många gånger.

Anna Lindholm 29 maj 2009

Tillvägagångssätt

2 Maj

Den hermeneutiska metoden innebär i praktiken att jag ska försöka förstå brevens innehåll i förhållande till en större helhet. För att genomföra detta har jag tagit hjälp av relevant litteratur som beskriver den struktur som Ines skrev breven i. Kompletterande primärmaterial har också varit viktig för analysen. Det materialet består av ett brev som Ines mottagit av en vän 1919 och en text som Ines dotter Brita skrev på sin dödsbädd där hon berättar om Ines uppväxt, hur hon träffade Verner och hennes första tid som gift och nybliven Snappertunabo. Vidare har jag kompletterat de skrivna källorna med en gruppintervju med Ines son Sten Nyberg och hans fru Helena Nyberg för att få svar på frågor som har dykt upp under läsningen av de skrivna källorna och för att förstå kontexten där materialet uppkommit.

Breven och de kompletterande primärkällorna tillsammans med litteratur om de rådande strukturerna är alla delar i den helhet jag söker få ihop. Meningen är att den hermeneutiska cirkeln ska slutas och att relationen mellan Ines som individ och den struktur hon levde i ska bli förståelig.

Det har varit nödvändigt att göra en avgränsning. Meningen är inte att skriva om Ines och hennes liv från början till slut utan att belysa utmärkande drag i de strukturer hon levde och försöka se hur de påverkat Ines. Frågeställningarna fokuserar på vem Ines var och vad hon uttrycker i breven, hur den kontext hon levde påverkade henne och på vilket sätt hennes brev belyser den tidsanda hon levde i.

I analysdelen väver jag ihop empiri och analys i en sammanhängande text. Ines brev presenteras från början till slut för att jag vill att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om innehållet.

Metoden

16 Apr

Den metod jag valt för uppsatsen bottnar i hermeneutiken. I Fråga det förflutna – en introduktion till modern historieskrivning beskriver Stellan Dahlgren och Anders Florén hur den hermeneutiska analysen tillämpas inom historieämnet. Syftet med den hermeneutiska undersökningen är att förstå. Det handlar således inte om att förklara varför någonting i historien blev som det blev. Utöver det finns några centrala idéer som den hermeneutiska metoden grundar sig i. Det handlar om att se aktören som står i centrum av analysen som subjekt i stället för som ett objekt. Vidare är målet inte att samla fakta utan att ur ett inifrånperspektiv tolka en del i en helhet och genom det skapa en förståelse av ett sammanhang. Den hermeneutiska cirkeln brukar användas som metafor för att klargöra hur tolkningsarbetet rör sig i en cirkel. Forskaren varvar mellan att se till helheten och delar av den. Ytterligare en grundläggande poäng inom hermeneutiken är att forskaren inte förväntas kunna vara neutral i sin tolkning av materialet. Detta går på tvärs med positivistisk kunskapsteori där forskarens objektivitet är ett krav. Dahlgren & Florén skriver att forskarens engagemang är viktigare än dennes neutralitet. De skriver också ”att forskaren lever sig in i textförfattarens inre, identifierar sig med honom och söker återge den process som lett fram till den föreliggande texten”. I den här uppsatsen handlar det om att jag ska förstå brevens innehåll och se den process som ligger bakom.

Viktigt att poängtera är att metoden hänger samman med uppsatsens teoretiska ramverk. Teorin och metoden kan ses som ett paket som kommer leda till att uppsatsen i slutändan blir en fläta där allting hänger samman.

Inledningen av uppsatsen om Ines

6 Apr

Ines Nyberg – Snappertuna våren 1918

Den 6 december 1917 förklarades Finland som ett självständigt land. I Ryssland hade revolutionen skapat kaos och i samband med den såg finländarna sin chans att göra sig fria från ryssarnas boja. 1809 hade Sverige förlorat sin makt över Finland som i stället hamnat under ryskt styre. Det var på tiden att landet skulle få rå om sig själv utan att tvingas förhålla sig till makter i andra länder. I hela Finland uppstod glädjeyra och folket samlades på torgen runt om i landet för att fira sin självständighet, men någonstans under ytan pyrde en glöd som senare skulle leda till eld. Landet delades i två läger, röda och vita, och inbördeskrig utbröt. 1

Den här uppsatsen för oss tillbaka till vårvintern år 1918, till Västnyland som ligger i södra Finland. Där havet slutar och sjöarna tar vid. Marken är platt och den täcks till stora delar av tall- och granskog där bär och svamp växer. Där skog inte finns, finns åkrar, ängar, vägar, gårdar, torp, byar och städer. Fyrtio kilometer från Finlands sydligaste udde och staden Hangö ligger byn Snappertuna. Där ligger husen och gårdarna utspridda mellan ängarna och skogarna. I ett av dessa hus bodde vid den här tiden Ines Nyberg med sin man Verner och deras tre barn Göta, Sven och Ruth. Ines och Verners hus låg vid en trevägskorsning och i den fanns en matbutik som de skötte tillsammans. Fem år tidigare hade Ines och Verner gift sig. Juldagen 1913 bytte de ringar på köksgolvet i Verners barndomshem på gården Huskvarn och 1914 föddes deras första dotter. Egentligen var detta inte alls vad Ines hade planerat, att bli bondfru på landet. Hon hade växt upp i staden Hangö och kommit till Snappertuna som sextonåring för att tjäna ihop sina egna pengar genom att jobba i bybutiken. Butiken låg på nära avstånd till Verners hemgård och i byn började ett rykte gå. Det nya butiksbiträdet såg ut som en nyutslagen ros och när Verner själv fick träffa henne började han uppvakta henne. Ines insåg vad som höll på att hända och hon var av den bestämda uppfattningen att ett liv på landet inte var vad hon önskade sig. Vid jultid 1912 sa hon upp sig från butiken och flyttade tillbaka till Hangö för att jobba där i stället. Men ett år senare stod hon alltså på köksgolvet i Huskvarn och bytte ringar med Verner för att sedan gå tillbaka till arbetet i butiken. Verner hade inte gett upp hoppet om Ines trots att hon givit sig av från Snappertuna i syfte att glömma honom.

Det knepet hade inte fungerat på honom. I brev och kort förklarade han sin kärlek för henne.

Om dagen vid mitt arbete är du uti mitt sinn’,

om natten, då jag sover, är du uti min dröm.

Om morgonen, då jag vaknar, vem saknar jag väl då?

Jag saknar lilla vännen, som är långt, långt härifrån.

Sex år efter Verners kärleksbrev skiljdes Ines och han åt igen. När inbördeskriget bröt ut var Verner och hans bror Gunnar engagerade i den vita Sigurdskåren och det var en självklarhet för dem att de skulle ge sig ut i striden. Men mycket strid blev det inte eftersom de till större delen av tiden satt i de rödas fångläger i Helsingfors. Under tiden som han satt som fånge och Ines skötte butik och barn hemma i Snappertuna skickade de brev till varandra.

I breven framkommer bland annat Ines tro på att det är Gud som står bakom kriget och att de kommer levande ur kriget om de bara känner tillit till Guds kärlek och de avsikter han har med kriget. Religionstemat i breven gjorde att jag fastnade i dem och att intresset hos mig väcktes för att fördjupa mig i det. Jag vill ta reda på vem Ines var och vad breven säger om den kontext hon levde i. Hur påverkades Ines av sin tid? Kan en förklaring till hennes religiösa övertygelse finnas i strukturerna hon levde inom?

De brev som Ines skrev till Verner våren 1918 står i centrum för analysen i den här uppsatsen. Ambitionen är att undersöka relationen mellan aktör och struktur dvs. mellan Ines och den kontext och tidsanda som hon omgavs av i södra Finland.

decibelfi

Decibel.fi:s ungdomsinformatörers blogg - Decibel.fi:n nuorisotiedottajien blogi

Ekonomistas

Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen

AmraHamra

Twitter: @OndTon Mail: amra.hasanov@yahoo.com

Hit och dit och tillbaka igen

- om historia, vägar och val. Och allt som gör det mödan värt.

jeppispride2014.wordpress.com/

Tro, hopp och kärlek. Usko, toivo ja rakkaus.

imperhia

Vi kommer tänka högt om jämställdhet, genus, mångfald och andra viktiga ämnen

Bokhora

En bokblogg

Astra

Feministisk tidskrift

%d bloggare gillar detta: